Leven

In het leven van u of uw kinderen zijn er vele momenten waarop u een beroep zou kunnen doen op de notaris om u te adviseren omtrent de gevolgen van bijvoorbeeld het aangaan van relaties en bescherming tegen aanspraken van kinderen bij overlijden of scheiding.
 

Samenwonen

Gaat u samenwonen of trouwen dan is het verstandig u eens te laten voorlichten omtrent de vermogensrechtelijke gevolgen daarvan. Moet alles apart blijven of mag alles gemeenschappelijk worden. Dit is van belang indien de relatie onverhoopt niet blijft bestaan. Wij kunnen u daarvoor – ook bij de tweede relatie – uitstekend informeren.

Geboorte kind

Wellicht dat u na de geboorte van een kind een regeling zou willen treffen, wie de voogdij krijgt als u mocht komen te overlijden. Bescherming van de langstlevende is natuurlijk van belang, maar waar blijven uw kinderen na uw overlijden. Deze keuze is veel lastiger maar wel heel belangrijk. Graag adviseren wij u hierin.

Relatie

Mocht uw relatie onverhoopt niet blijven bestaan dan is verdeling van de woning met de verdeling van de hypothecaire lasten een moeilijk onderwerp. Een goed advies kan voor u van groot belang zijn. Wij zijn u graag van dienst.

Overlijden

Bij een overlijden kan veel geruzie door de erfgenamen worden voorkomen door een duidelijk testament. Bij het opstellen van het testament of de afwikkeling daarvan, staan we u graag terzijde.

Onder de rubriek leven vallen de navolgende werkzaamheden:

Samenlevingsovereenkomsten (opstellen, wijzigen, afwikkeling na beëindiging relatie)

Huwelijkse voorwaarden (opstellen, wijzigen, afwikkeling na beëindiging relatie)

Partnerschapsvoorwaarden voor een geregistreerd partnerschap of voogdij

Testament

Verklaring van erfrecht

Afwikkeling nalatenschap

Schenkingen

Echtscheiding

Estate Planning

Het levenstestament

Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Een testament werkt dus pas als u overlijdt, terwijl een levenstestament werkt voor situaties tijdens uw leven. Bijvoorbeeld wanneer u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent zelf te handelen. U kunt dan in een levenstestament iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Naast financiële zaken kan het bijvoorbeeld ook gaan om medische beslissingen (wel of niet behandelen) of wat er met uw woning moet gebeuren als u daar niet meer zelfstandig kunt wonen. Daarnaast kunt u ook persoonlijke wensen opnemen, bijvoorbeeld over uw verzorging of de zorg voor uw huisdieren. 

Levenstestament/volmacht

In een levenstestament geeft u een volmacht aan iemand die u vertrouwt. Daarnaast kunt u ook persoonlijke wensen laten opnemen. U legt op deze manier alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast.

In een levenstestament:

  • wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u mag handelen. Zo iemand noemen we een gevolmachtigde;
  • legt u gedetailleerd vast welke taken hij of zij krijgt;
  • geeft u aan wanneer het levenstestament ingaat;
  • bepaalt u bij wie uw vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen.

Taken vertrouwenspersoon

U kunt helemaal zelf bepalen welke taken en wensen in het levenstestament komen te staan. Bekende voorbeelden zijn:

het regelen van de dagelijkse leiding van uw onderneming en de belangrijkste beleidslijnen;

het regelen van uw dagelijkse financiën en belastingzaken;

schenkingen die u wilt (blijven) doen en onder welke voorwaarden;

toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;

instructies voor de verkoop van uw woning als u niet meer zelfstandig kunt wonen;

de meubelstukken die u wilt meenemen en wat er met de rest van de inboedel moet gebeuren (verdelen, verkopen etc.);

praktische informatie voor de gevolmachtigde(n) zoals een overzicht van bankrekeningen, verzekeringspolissen; de benodigde inlogcodes en wachtwoorden om deze zaken te kunnen regelen;

specifieke wensen rondom het regelen van de uitvaart en het al dan niet doneren van organen;

praktische zaken zoals uw persoonlijke verzorging of de verzorging van uw huisdier;

het wijzigen of laten verwijderen van profielen op sociale netwerken.

Wie geeft u het vertrouwen?

Het is zaak dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. Wie u benoemt als vertrouwenspersoon is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Mensen die getrouwd zijn of samenwonen, wijzen elkaar vaak aan en/of een van hun kinderen. Maar dat hoeft niet. Dat bepaalt u zelf. Het is ook mogelijk iemand anders in wie u vertrouwen heeft te benoemen, bijvoorbeeld een goede vriend.

 

Meerdere vertrouwenspersonen

Bedenk of het wel verstandig is dat één persoon verantwoordelijk wordt voor uw financiën. U kunt de taken ook verdelen over meerdere personen. Het is ook mogelijk dat deze vertrouwenspersoon of -personen zijn/hun uitgaven moet(en) verantwoorden, bijvoorbeeld aan de notaris.

 

Wanneer maak ik een levenstestament?

Dat is voor iedereen persoonlijk. Veelgenoemde redenen zijn:

  • ziekenhuisopname;
  • verblijf in het buitenland;
  • lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang van uzelf;
  • lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang van uw partner;
  • continuïteit van de eigen onderneming.

Het belangrijkste is dat u uw zaken op tijd regelt. Dat wil zeggen voordat u in een kwetsbare positie zit, bijvoorbeeld doordat uw lichamelijke of geestelijke toestand minder wordt. Zo houdt u de regie in eigen hand en worden uw belangen volgens uw wensen behartigd. Neem de tijd om hierover na te denken en dit te bespreken met uw partner, kinderen of iemand anders die de rol van gevolmachtigde op zich gaat nemen.
U kunt op ieder moment het levenstestament intrekken of aanpassen bij de notaris. 

Brochures over leven

Goed geinformeerd op pad gaat voorkomt verrassingen.

Levenstestament

Alles over het levens testament, de volmacht en de situaties waarin dit van belang is

Een erfenis, wat nu?

Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer.

Waar zeg ik JA tegen?

De taken en verantwoordelijkheden voor de gevolmachtigde in het levenstestament

Uw nalatenschap

Alles over erven, het testament en erfrecht

Samen verder

Alles over wat u samen kunt afspreken bij een huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen

Notaris raadplegen?

Wij begeleiden u graag in dit proces. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en kosten?